Đáp án Đề thi học kì I lớp 12 năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình

Đáp án Đề thi học kì I lớp 12 của Sở 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH 12

 

Câu

Mã đề 110

Mã đề 210

Mã đề 310

Mã đề 410

Ghi chú

1

D

C

C

B

 

2

C

B

B

B

 

3

A

C

A

C

 

4

B

A

C

C

 

5

C

B

B

C

 

6

B

A

B

C

 

7

D

C

A

C

 

8

D

D

A

D

 

9

B

A

C

D

 

10

C

C

B

B

 

11

C

B

B

C

 

12

A

D

C

D

 

13

D

C

C

B

 

14

C

C

C

D

 

15

C

D

D

C

 

16

C

C

D

B

 

17

A

D

C

B

 

18

B

D

D

A

 

19

D

B

C

D

 

20

B

C

D

C

 

21

A

C

B

A

 

22

D

B

C

D

 

23

C

D

A

B

 

24

C

D

A

B

 

25

D

B

C

A

 

26

A

A

D

D

 

27

B

A

A

A

 

28

A

D

B

D

 

29

A

A

D

A

 

30

B

D

B

D

 

31

A

A

B

B

 

32

C

B

B

C

 

33

A

A

C

A

 

34

A

A

C

A

 

35

B

C

A

A

 

36

B

B

D

C

 

37

A

B

A

D

 

38

A

A

C

B

 

39

C

B

B

A

 

40

B

B

D

A

 

41

D

D

A

C

 

42

B

B

D

A

 

43

B

C

C

C

 

44

C

C

A

B

 

45

D

D

A

D

 

46

D

C

D

D

 

47

A

A

D

A

 

48

A

C

B

A

 

49

D

A

D

B

 

50

D

D

A

C

 

Mỗi câu đúng: 0,20đ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ 12

 

Câu

Mã đề 106

Mã đề 206

Mã đề 306

Mã đề 406

Ghi chú

1

A

C

D

A

 

2

A

A

D

C

 

3

B

B

B

D

 

4

D

C

B

D

 

5

D

A

D

D

 

6

C

A

A

A

 

7

A

B

B

A

 

8

C

B

C

B

 

9

D

A

A

A

 

10

B

A

D

D

 

11

B

B

D

A

 

12

A

D

A

B

 

13

D

C

B

A

 

14

C

C

D

C

 

15

C

A

C

D

 

16

B

D

D

B

 

17

D

D

B

B

 

18

D

B

B

B

 

19

B

D

C

A

 

20

A

C

A

C

 

21

A

C

D

D

 

22

C

D

B

B

 

23

A

D

B

D

 

24

C

A

C

C

 

25

B

C

A

C

 

26

C

A

C

B

 

27

D

C

C

C

 

28

D

C

A

B

 

29

C

D

B

A

 

30

B

B

A

B

 

31

B

A

C

C

 

32

A

B

D

B

 

33

D

B

A

C

 

34

A

D

C

D

 

35

B

C

A

C

 

36

C

B

C

C

 

37

B

B

A

A

 

38

C

A

D

D

 

39

D

D

B

D

 

40

A

D

C

A

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN GDCD 12

 

Câu

Mã đề 107

Mã đề 207

Mã đề 307

Mã đề 407

Ghi chú

1

D

D

C

B

 

2

B

C

D

C

 

3

C

A

C

C

 

4

B

B

B

C

 

5

A

A

C

B

 

6

A

B

A

D

 

7

B

A

A

B

 

8

A

D

D

D

 

9

D

B

C

A

 

10

D

A

B

A

 

11

C

C

C

C

 

12

B

A

B

D

 

13

A

D

A

D

 

14

D

A

C

B

 

15

D

B

A

C

 

16

D

B

C

A

 

17

C

B

A

B

 

18

A

B

D

A

 

19

B

A

D

D

 

20

A

A

D

D

 

21

A

D

B

A

 

22

C

C

B

A

 

23

B

C

A

A

 

24

C

D

D

B

 

25

C

C

B

C

 

26

C

D

A

B

 

27

A

B

C

B

 

28

B

C

D

D

 

29

D

C

D

B

 

30

C

D

D

C

 

31

D

D

B

A

 

32

B

D

A

D

 

33

D

B

A

D

 

34

D

D

D

C

 

35

B

C

B

C

 

36

C

C

C

A

 

37

C

B

A

B

 

38

A

A

C

D

 

39

B

C

B

C

 

40

A

A

B

A

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 12

 

Câu

Mã đề 103

Mã đề 203

Mã đề 303

Mã đề 403

Ghi chú

1

D

D

C

B

 

2

B

B

C

D

 

3

D

D

B

B

 

4

C

A

B

B

 

5

D

A

B

C

 

6

D

A

B

C

 

7

A

A

C

C

 

8

C

A

C

D

 

9

A

A

D

D

 

10

A

B

C

D

 

11

D

B

C

C

 

12

D

C

C

D

 

13

C

C

B

A

 

14

C

C

C

D

 

15

A

C

A

B

 

16

C

D

B

A

 

17

B

C

B

A

 

18

C

B

A

C

 

19

B

C

D

B

 

20

A

C

B

C

 

21

A

D

A

D

 

22

A

B

A

B

 

23

B

C

B

A

 

24

A

D

D

C

 

25

C

A

A

B

 

26

B

B

D

A

 

27

D

D

D

D

 

28

C

D

B

A

 

29

D

B

D

B

 

30

B

D

D

D

 

31

D

D

A

B

 

32

B

A

D

A

 

33

A

B

A

C

 

34

B

A

C

D

 

35

D

C

D

C

 

36

C

B

C

A

 

37

B

D

A

B

 

38

C

C

A

C

 

39

B

B

A

A

 

40

A

A

D

A

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ 12

 

Câu

Mã đề 102

Mã đề 202

Mã đề 302

Mã đề 402

Ghi chú

1

C

C

A

A

 

2

A

B

B

D

 

3

A

C

D

A

 

4

C

B

C

B

 

5

B

B

A

A

 

6

C

A

A

D

 

7

A

B

C

D

 

8

C

A

A

D

 

9

A

B

A

C

 

10

B

A

B

B

 

11

C

B

D

B

 

12

C

A

B

C

 

13

A

A

B

C

 

14

A

C

C

A

 

15

A

B

C

A

 

16

A

B

A

D

 

17

C

C

D

C

 

18

A

D

C

A

 

19

D

C

D

C

 

20

D

D

C

D

 

21

C

D

B

B

 

22

D

A

A

B

 

23

B

D

B

A

 

24

D

C

C

B

 

25

B

D

B

A

 

26

B

C

D

D

 

27

B

D

D

C

 

28

C

D

D

A

 

29

D

C

B

A

 

30

B

B

C

D

 

31

C

C

D

C

 

32

D

B

A

C

 

33

B

C

C

B

 

34

D

A

B

C

 

35

B

D

C

B

 

36

D

D

B

C

 

37

D

D

A

B

 

38

D

A

A

D

 

39

B

A

D

B

 

40

A

A

D

D

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN SINH HỌC 12

 

Câu

Mã đề 104

Mã đề 204

Mã đề 304

Mã đề 404

Ghi chú

1

A

D

D

B

 

2

A

C

D

B

 

3

C

A

A

A

 

4

D

C

A

A

 

5

A

D

A

C

 

6

B

B

B

A

 

7

B

B

A

D

 

8

C

D

A

C

 

9

D

C

A

D

 

10

D

B

D

B

 

11

A

D

C

B

 

12

C

D

B

B

 

13

D

A

C

C

 

14

A

B

C

A

 

15

B

B

C

C

 

16

D

D

C

B

 

17

C

B

B

D

 

18

B

C

C

D

 

19

A

C

A

D

 

20

B

A

D

B

 

21

D

A

D

B

 

22

C

A

C

A

 

23

C

A

A

D

 

24

C

A

D

C

 

25

C

C

C

A

 

26

A

D

A

D

 

27

D

C

B

C

 

28

B

B

A

C

 

29

B

A

C

C

 

30

D

C

B

C

 

31

C

B

B

C

 

32

C

B

D

D

 

33

B

D

B

A

 

34

A

C

B

A

 

35

D

B

B

D

 

36

B

A

D

B

 

37

A

D

D

D

 

38

A

D

B

A

 

39

B

C

D

A

 

40

D

A

C

B

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ 12

 

Câu

Mã đề 105

Mã đề 205

Mã đề 305

Mã đề 405

Ghi chú

1

D

D

C

D

 

2

A

D

A

B

 

3

B

B

B

D

 

4

B

C

A

C

 

5

A

D

D

D

 

6

A

C

B

D

 

7

C

B

D

B

 

8

C

C

A

D

 

9

C

C

C

D

 

10

C

B

B

A

 

11

C

C

B

C

 

12

A

A

C

D

 

13

A

A

A

C

 

14

A

A

C

B

 

15

B

C

C

A

 

16

A

C

A

A

 

17

B

B

A

A

 

18

D

A

D

B

 

19

A

A

D

C

 

20

B

A

C

D

 

21

B

D

C

B

 

22

D

D

D

D

 

23

B

B

D

A

 

24

B

D

D

D

 

25

C

B

B

A

 

26

D

C

B

C

 

27

C

B

B

A

 

28

D

B

A

B

 

29

D

C

C

B

 

30

C

C

D

A

 

31

C

D

B

A

 

32

B

D

C

C

 

33

D

A

D

C

 

34

C

B

B

C

 

35

D

D

A

A

 

36

D

B

A

B

 

37

D

D

A

C

 

38

A

A

C

B

 

39

B

A

D

C

 

40

A

A

B

B

 

Mỗi câu đúng: 0,25đ

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 12

 

Câu

Mã đề 101

Mã đề 201

Mã đề 301

Mã đề 401

Ghi chú

1

D

D

C

C

 

2

B

D

D

C

 

3

B

A

C

B

 

4

A

C

D

B

 

5

C

D

A

B

 

6

C

A

D

C

 

7

B

D

C

D

 

8

C

B

B

D

 

9

A

B

A

A

 

10

B

A

A

C

 

11

D

A

C

C

 

12

A

C

C

C

 

13

D

C

A

C

 

14

A

C

B

A

 

15

C

B

A

D

 

16

D

D

A

B

 

17

C

D

B

D

 

18

D

C

D

C

 

19

C

A

C

C

 

20

D

C

C

A

 

21

D

B

C

B

 

22

B

C

B

A

 

23

C

B

D

D

 

24

B

D

C

A

 

25

C

B

A

B

 

26

B

A

B

D

 

27

A

D

B

D

 

28

A

D

D

D

 

29

B

B

B

B

 

30

D

C

A

C

 

31

A

A

B

B

 

32

C

C

B

B

 

33

A

C

B

C

 

34

B

B

A

B

 

35

D

A

B

C

 

36

A

B

D

B

 

37

A

A

D

D

 

38

D

B

D

D

 

39

B

D

B

B

 

40

C

A

C

D

 

41

B

C

D

C

 

42

A

D

C

A

 

43

D

C

A

A

 

44

C

B

A

C

 

45

C

D

B

A

 

46

D

A

A

A

 

47

A

A

C

A

 

48

A

B

C

D

 

49

B

B

D

A

 

50

A

B

D

A

 

Mỗi câu đúng: 0,20đ

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH

---------

 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

-------------------------------------------------

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

MÔN NGỮ VĂN

(Gồm 03 trang)

 

PHẦN/

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

 

PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

 

Câu 1.

Các thao tác lập luận: phân tích, bình luận, bác bỏ.

0,5

- Trả lời được hai thao tác trở lên

0,5

- Trả lời được một thao tác

0,25

- Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời.

0

- Nếu học sinh trả lời sai một thao tác trừ 0,25đ.

 

Câu 2.

Người viết đã chỉ ra những sai lầm mà học sinh cuối cấp thường mắc phải là:

+ Cho việc đi học thêm nhiều sẽ nâng cao, bổ sung nhiều kiến thức, cơ hội đỗ đạt cao.

+ Học tủ và đoán đề với mong muốn phần may mắn thuộc về mình, học ít mà điểm lại cao.

+ Để đến khi nào gần thi thì ôn luyện luôn một thể cho nhớ.

0,75

- Trả lời đúng và đầy đủ như trên

0,75

- Nêu đúng được 2 biểu hiện trên

0,5

- Nêu đúng được 1 biểu hiện trên

0,25

- Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời.

0

Câu 3.

 Theo tác giả bài viết, học sinh cuối cấp muốn có kết quả tốt trong thi cử cần:

+ Chăm chú nghe giảng trên lớp, tự trang bị cho mình tinh thần tự học, ôn luyện thường xuyên. 

+ Chú trọng tất cả những kiến thức được giới hạn trong thi cử, và có phương pháp học đúng đắn, hợp lý.

+ Học có chiến lược, ôn tập có kế hoạch, chuẩn bị từng thứ một.

0,75

- Trả lời đúng và đầy đủ như trên.

0,75

- Nêu đúng được 2 ý trên

0,5

- Nêu được một ý

0,25

- Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời.

0

Câu 4.

Học sinh đưa ra những lí giải thuyết phục.

1,0

 

- Nêu được từ ba lí do thuyết phục trở lên.

1,0

 

- Nêu được hai lí do thuyết phục

0,75

 

- Nêu được một lí do thuyết phục

0,5

 

- Chỉ nói chung chung là quan trọng mà không nêu lí do thuyết phục

0,25

 

- Trả lời sai hoàn toàn hoặc không trả lời.

0

 

PHẦN LÀM VĂN  (7,0 điểm)

 

Câu 1.

Trình bày suy nghĩ về của bản thân về ý kiến được nêu ở phần Đọc hiểu: “không phải cứ học thêm là kiến thức của bạn tăng vọt”.

2,0

 

1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (Viết không xuống dòng) và dung lượng khoảng 200 chữ (khoảng 15 đến tối đa 25 dòng trên tờ giấy thi).

0,25

 

2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: không phải cứ học thêm là kiến thức của bạn tăng vọt.

0,25

 

3. Triển khai vấn đề nghị luân: Thí sinh có thể lập luận,triển khai vấn đề theo nhiều cách nhưng phải bày tỏ rõ quan điểm của mình với ý kiến và lập luận thuyết phục. Sau đây là một hướng lập luận:

 

 

- Học thêm là học ngoài giờ chính khóa trên lớp.

- Học thêm giúp nâng cao kiến thức nhưng còn có nhiều phương pháp học tập khác như tự học.

- Học thêm mà không tập trung học tập trên lớp, không tự học thì không thể nâng cao kiến thức.

- Học thêm quá nhiều khiến người học trở nên thụ động, mệt mỏi, chán nản.

- Nếu kiến thức chưa vững chắc hoặc muốn nâng cao nhiều hơn về môn học thì có thể học thêm, nhưng phải có mức độ và phải tận dụng hết hiệu quả giờ học trên lớp, dành thời gian cho việc tự học...

- Bài học và liên hệ bản thân.

1,0

 

4. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

0,25

 

5. Sáng tạo: Có cách diến đạt mới mẻ, thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận (Học sinh chỉ cần thể hiện được suy nghĩ sâu sắc thuyết phục đã là sáng tạo)

0,25

 

 Lưu ý về cách cho điểm:

- Điểm 1,75-2,0: Bài tốt- bài làm có sức thuyết phục cao, ý tứ phong phú, lập luận chặt chẽ có kết hợp dẫn chứng, diễn đạt trong sáng, …

- Điểm 1,25-1,5: Bài khá- bài làm có sức thuyết phục, làm sáng tỏ được vấn đề, đảm bảo về ý, lập luận, diễn đạt rõ…

- Điểm 1,0: Bài trung bình- đảm bảo yêu cầu hình thức, có triển khai vấn đề nghị luận nhưng ý tứ còn hạn chế, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn mắc lỗi.

- Điểm dưới 1,0: Bài yếu- không đảm bảo yêu cầu hình thức, nội dung sơ sài, chung chung, chưa biết lập luận, dẫn chứng thiếu cụ thể, chưa tiêu biểu, mắc nhiều lỗi…

- Điểm 0: sai hoàn toàn hoặc không làm bài.

 

Câu 2.

Cảm nhận hai đoạn văn trong hai bài kí của Nguyễn Tuân và Hoàng Phủ Ngọc Tường.

5,0

 

1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được vấn đề. Kết luận khái quát được vấn đề.

0,25

2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận được vẻ đẹp của hai đoạn văn.

0,25

3. Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lý, có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng.

 

Học sinh có thể trình bày các cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những ý sau:

 

- Giới thiệu ngắn gọn hai tác giả, hai tác phẩm và hai đoạn trích.

0,5

- Cảm nhận đoạn văn trong bài kí Người lái đò Sông Đà:

+ Về nội dung:

* Miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ, hiểm trở, dữ dội của con sông Sông Đà.

* Thể hiện tình yêu tha thiết của Nguyễn Tuân với thiên nhiên, đất nước.

+ Về nghệ thuật: Đoạn văn đã huy động vốn tri thức uyên bác, khả năng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, lối so sánh độc đáo, cách dùng từ, đặt câu sáng tạo...

1,0

 

- Cảm nhận đoạn văn trong bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông?:

+ Về nội dung:

* Miêu tả vẻ đẹp hùng tráng- gợi cảm, hoang dại- trữ tình của sông Hương ở thượng nguồn.

* Thể hiện tình yêu, niềm tự hào của nhà văn với Sông Hương, với Huế.

+ Về nghệ thuật: Tri thức phong phú, những liên tưởng lãng mạn, so sánh độc đáo, ngôn ngữ trang trọng, tinh tế, lối hành văn mê đắm tài hoa, cách miêu tả hướng nội...

1,0

 

- So sánh nét giống nhau và khác nhau

+ Giống: Hai đoạn thơ cùng miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ, dữ dội của những dòng sông ở thượng nguồn, cùng thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả với con sông, cùng được tái hiện qua những ngòi bút tài hoa, uyên bác với những liên tưởng, tưởng tượng phong phú, khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế, điêu luyện; lối văn tùy bút đậm dấu ấn chủ quan.....

+ Khác: Đoạn văn của Nguyễn Tuân tập trung làm nổi bật cái dữ dội, hiểm trở của Đà giang trong cảm hứng khám phá say mê. Cách miêu tả độc đáo với nhưng hình ảnh so sánh gần gũi mà sáng tạo, lối dùng từ đặt câu giàu tính nghệ thuật... Đoạn văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường được viết bằng cảm hứng khám phá và lí giải về cội nguồn làm nên cái đẹp của Sông Hương; tập trung làm nổi bật cái đẹp hùng tráng mà gợi cảm, hoang dại, phóng khoáng mà thơ mộng, tình tứ, cách miêu tả tinh tế với những liên tưởng, so sánh, nhân hóa lãng mạn, lối hành văn mê đắm tài hoa....

+ Lý giải rõ tại sao có sự giống và khác nhau đó.

1,0

 

 

- Đánh giá:

+ Miêu tả được sống động vẻ đẹp của nhữngdòng sông.

+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên đất nước thiết tha của người viết

+ Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước ở người đọc.

0,25

 

4. Chính tả, dùng từ, đặt câu đảm bảo đúng quy tắc.

0,25

 

5. Sáng tạo: có cách diển tả sâu sắc, sáng tỏ, về vấn đề nghị luận.

0,5

 

Lưu ý về cách cho điểm:

- Điểm 4,25 - 5,0: Bài viết thuyết phục, cảm nhận hai đoạn văn sâu sâu sắc, so sánh rõ ràng, đầy đủ, diễn đạt lưu loát, văn giàu cảm xúc, hình ảnh; không mắc hoặc chỉ có những lỗi nhỏ về chính tả, dùng từ, đặt câu …

- Điểm 3,25 - 4,0: Bài viết đúng trọng tâm, cảm nhận được những giá trị nội dung và nghệ thuật của hai đoạn, có so sánh nhưng chưa thật rõ ràng, diễn đạt lưu loát, có thể mắc một số lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu…

- Điểm 2,0 - 2,75: Bài viết cảm nhận còn sơ sài, chưa nhận ra giá trị độc đáo của hai đoạn, chưa có thao tác so sánh; diễn đạt tương đối lưu loát, còn mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu…

- Điểm 0,25 - 1,75: Cảm nhận theo kiểu diễn xuôi, hoặc sơ sài, chưa nêu được giá trị căn bản của các đoạn văn, không thực hiện thao tác so sánh, diễn đạt kém, mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu

- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc không làm bài.

 

¾  HẾT  ¾

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều