Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Văn Ngọc về giảng dạy tại trường từ năm 2013

 • Nguyễn Văn Dẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Văn Dẫn về giảng dạy tại trường từ năm 2011

 • Hoàng Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Hoàng Thị Dinh về giảng dạy tại trường từ năm 2006

 • Nguyễn Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Nhạn về giảng dạy tại trường từ năm 2006

 • Bùi Trọng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Bùi Trọng Thắng về giảng dạy tại trường từ năm 2008

 • Nguyễn Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Lý
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Thơm về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Đỗ Thị Nhuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Đỗ Thị Nhuân về giảng dạy tại trường từ năm 2013

 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Thủy về giảng dạy tại trườngừ năm 2008

 • Vũ Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Vũ Thị Quyên về giảng dạy tại trường từ năm 2007

 • Nguyễn Văn Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Văn Quý về giảng dạy tại trường từ năm 2007

 • Nguyễn Thị Mên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Mên về giảng dạy  tại trường năm 2007

 • Nguyễn Đức Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Đức Hướng về giảng dạy tại trường từ năm 2007

Tin tức
Tin đọc nhiều