Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Văn Ngọc về giảng dạy tại trường từ năm 2013

 • Nguyễn Văn Dẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Nguyễn Văn Dẫn về giảng dạy tại trường từ năm 2011

 • Hoàng Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Hoàng Thị Dinh về giảng dạy tại trường từ năm 2006

 • Nguyễn Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Nhạn về giảng dạy tại trường từ năm 2006

 • Trịnh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Trịnh Thị Oanh về giảng dạy tại trường từ năm 2013

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Nga về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Dương Thị Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Dương Thị Vương về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Bùi Trọng Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Bùi Trọng Thắng về giảng dạy tại trường từ năm 2008

Tin tức
Tin đọc nhiều